නත්තල් ප්‍රීතිය පැතිරවීමේ හොඳම ක්‍රමය නම්, "සියල්ලන්ටම ඇසෙන පරිදි ශබ්ද නඟා ගායනා කිරීමයි"

2022 දෙසැම්බර් මස 17 වන දින රත්නපුර ශාන්ත ලූක් දේවස්ථානයේදී සබරගමුව ප්‍රාදේශීය තරුණ තරුණියන් ඔවුන්ගේ නත්තල් කැරොල් ගී මෙහෙය පවත්වන ලදී.

මෙම උත්සවය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සබරගමු ප්‍රාදේශයේ දේවස්ථානවලින් බොහෝ තරුණ තරුණියන් සහභාගී විය.


"The Best Way to Spread Christmas Cheer is to Sing Loud for All to Hear."

The Sabaragamuwa deanery had their Christmas Carols on the 17th of December 2022 at St. Luke's Church Rathnapura.
Various churches participated from the deanery making this event a successful one. 
கிறிஸ்மஸ் உற்சாகத்தைப் பரப்புவதற்கான சிறந்த வழி, அனைவரும் கேட்கும்படி சத்தமாகப் பாடுவதுதான்.

சப்ரகமுவ பிராந்தியத்தியம்  2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 17 ஆம் திகதி இரத்தினபுரி புனித லூக்கா தேவாலயத்தில் கிறிஸ்மஸ் கரோல்களை நடத்தினர்.

பல்வேறு தேவாலயங்கள் பங்குத்தந்தையர்கள் பங்கேற்று இந்நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தினர்.

 

Photos

 

bishop of colombo rt revd dushantha rodrigo

 

Daily Bible Verses

 • WhatsApp Image 2023-01-23 at 07.07.12.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-23 at 07.07.12 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-21 at 07.18.43.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-21 at 07.18.42.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-21 at 07.18.42 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-21 at 07.18.22.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-21 at 07.18.21.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-21 at 07.18.21 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-02-01 at 08.23.28.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-02-01 at 08.23.28 (1).jpeg
 • WhatsApp Image 2023-02-01 at 08.23.27.jpeg
 • WhatsApp Image 2023-01-23 at 07.07.13.jpeg

The Samaritan Pledge

Thelivu - Newspaper
The Ceylon Churchman